THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 12 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27/01/2018 7 G62 2
28/01/2018 cn G71 1
29/01/2018 2 G51,G73 1
31/01/2018 4 G61 2
01/02/2018 5 G32 1
05/02/2018 2 G36 4
07/02/2018 4 G55 2
09/02/2018 6 G32,G74 2
10/02/2018 7 G53 1
12/02/2018 2 G22 2
14/02/2018 4 G71 2
24/02/2018 7 G51 6