THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 5 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/07/2017 2 G44 4
07/08/2017 2 G63 14
08/08/2017 3 G31 1
09/08/2017 4 G35 1
12/08/2017 7 G62 3