THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 7 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26/03/2018 2 G55 1
27/03/2018 3 G42,G51 1
28/03/2018 4 G21,G55 1
29/03/2018 5 G44 1
05/04/2018 5 G51 7
09/04/2018 2 G33 4
12/04/2018 5 G71 3