THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 7 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/09/2017 4 G36,G71 3
23/09/2017 7 G53 3
27/09/2017 4 G21 4
03/10/2017 3 G21 6
04/10/2017 4 G62 1
06/10/2017 6 G52 2
15/10/2017 cn G51 9