THỐNG KÊ TẦN SỐ NHỊP

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 50

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 50 vào tất cả các thứ là: 7 lần

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
12/11/2017 cn G61 1
16/11/2017 5 G0,G71 4
17/11/2017 6 G34 1
24/11/2017 6 G51 7
30/11/2017 5 G0 6
02/12/2017 7 G55 2
04/12/2017 2 G51 2