TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/02/2018
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 19/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 03/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 48 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 20/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 21/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 23/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 24/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 22/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 13/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 12/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 46 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/02/2018
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 22/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 29 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 14/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 09/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 42 ngày 42 ngày
Đầu 3 ra ngày 04/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 24/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 22/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 16/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 35 ngày 56 ngày
Đầu 7 ra ngày 29/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 20/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 21/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/02/2018
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 16/03/2017 đến nay vẫn chưa ra là 341 ngày 341 ngày
Đầu 1 ra ngày 22/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 08/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 19/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 32 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 21/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 05/01/2018 đến nay vẫn chưa ra là 46 ngày 54 ngày
Đầu 6 ra ngày 01/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 13/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 40 ngày
Đầu 8 ra ngày 23/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 24/02/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 91 ngày