TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 18/10/2017
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 12/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 17/09/2017 đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 17/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 09/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 16/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 24/09/2017 đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 01/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 15/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 11/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 46 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 18/10/2017
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 11/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 10/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 14/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 41 ngày
Đầu 3 ra ngày 01/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 17/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 15/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 05/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 55 ngày
Đầu 7 ra ngày 09/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 13/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 16/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 18/10/2017
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 16/03/2017 đến nay vẫn chưa ra là 215 ngày 249 ngày
Đầu 1 ra ngày 08/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 03/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 16/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 12/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 05/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 54 ngày
Đầu 6 ra ngày 17/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 02/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 40 ngày
Đầu 8 ra ngày 10/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 14/10/2017 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 91 ngày