TỔNG HỢP CHU KÌ ĐẶC BIỆT

1. CHU KỲ ĐẦU

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2018
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 61 ngày
Đầu 1 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày 72 ngày
Đầu 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 67 ngày
Đầu 3 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 24 ngày 59 ngày
Đầu 4 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 55 ngày
Đầu 5 ra ngày 15/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 23/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 64 ngày
Đầu 7 ra ngày 14/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 42 ngày
Đầu 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 66 ngày
Đầu 9 ra ngày 07/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày 46 ngày

2. CHU KỲ ĐUÔI

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2018
Chu kỳ đuôi Max đại
Đầu 0 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 57 ngày
Đầu 1 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 77 ngày
Đầu 3 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 57 ngày
Đầu 4 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 87 ngày
Đầu 5 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 61 ngày
Đầu 6 ra ngày 21/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 56 ngày
Đầu 7 ra ngày 27/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 28 ngày 61 ngày
Đầu 8 ra ngày 22/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 106 ngày
Đầu 9 ra ngày 23/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 71 ngày

3. CHU KỲ TỔNG

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2018
Chu kỳ tổng Max đại
Đầu 0 ra ngày 30/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày 373 ngày
Đầu 1 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 61 ngày
Đầu 2 ra ngày 21/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 84 ngày
Đầu 3 ra ngày 05/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 77 ngày
Đầu 4 ra ngày 22/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 61 ngày
Đầu 5 ra ngày 23/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 58 ngày
Đầu 6 ra ngày 10/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 66 ngày
Đầu 7 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 40 ngày
Đầu 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 59 ngày
Đầu 9 ra ngày 24/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 91 ngày