THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
24/02/20183 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23/02/20181 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần
22/02/20182 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần
21/02/20182 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
20/02/20184 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
19/02/20184 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần
14/02/20184 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13/02/20181 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12/02/20183 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
11/02/20184 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
10/02/20185 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
09/02/20182 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần
08/02/20180 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
07/02/20184 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
06/02/20182 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/02/20184 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
24/02/20183 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
23/02/20182 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22/02/20183 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/02/20182 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 9 lần 2 lần 1 lần
20/02/20183 lần 3 lần 3 lần 6 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
19/02/20180 lần 4 lần 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 4 lần 6 lần
14/02/20184 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
13/02/20182 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần
12/02/20184 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần
11/02/20182 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần
10/02/20185 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09/02/20184 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
08/02/20182 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/02/20183 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06/02/20182 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần
05/02/20182 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần