THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
24/04/20180 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần
23/04/20180 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần
22/04/20182 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
21/04/20180 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
20/04/20183 lần 5 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
19/04/20180 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
18/04/20182 lần 3 lần 4 lần 8 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
17/04/20185 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
16/04/20182 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
15/04/20181 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần
14/04/20183 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/04/20184 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12/04/20181 lần 6 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
11/04/20181 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
10/04/20182 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
09/04/20182 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần
08/04/20180 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 4 lần
07/04/20182 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
06/04/20183 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/04/20183 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
24/04/20183 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23/04/20183 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
22/04/20181 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần
21/04/20182 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần
20/04/20184 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần
19/04/20184 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18/04/20181 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17/04/20182 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
16/04/20182 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/04/20181 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần
14/04/20181 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần
13/04/20181 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
12/04/20183 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11/04/20184 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
10/04/20182 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
09/04/20183 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
08/04/20181 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần
07/04/20181 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần
06/04/20184 lần 6 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/04/20185 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần