THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/08/20171 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
18/08/20172 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
17/08/20174 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
16/08/20172 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
15/08/20171 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 7 lần
14/08/20173 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/08/20172 lần 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12/08/20172 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần
11/08/20173 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10/08/20174 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần
09/08/20172 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần
08/08/20172 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
07/08/20172 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 7 lần 1 lần 0 lần 4 lần
06/08/20171 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
05/08/20175 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
04/08/20175 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần
03/08/20171 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/08/20172 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần
01/08/20172 lần 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần
31/07/20173 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 7 lần 1 lần 7 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
19/08/20174 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
18/08/20174 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
17/08/20171 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
16/08/20171 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15/08/20173 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
14/08/20171 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
13/08/20176 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần
12/08/20174 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần
11/08/20172 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
10/08/20172 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 7 lần 3 lần 1 lần
09/08/20173 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần
08/08/20174 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
07/08/20176 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
06/08/20172 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần
05/08/20172 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
04/08/20173 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
03/08/20172 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
02/08/20176 lần 0 lần 4 lần 0 lần 9 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01/08/20173 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 7 lần 2 lần
31/07/20174 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần