THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
11/12/20174 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
10/12/20174 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
09/12/20171 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08/12/20175 lần 4 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần
07/12/20172 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06/12/20172 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
05/12/20172 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
04/12/20172 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03/12/20172 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần
02/12/20173 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 6 lần 3 lần 3 lần
01/12/20174 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần
30/11/20175 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 1 lần
29/11/20172 lần 2 lần 1 lần 9 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
28/11/20174 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần
27/11/20171 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
26/11/20172 lần 1 lần 6 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/20173 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24/11/20171 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
23/11/20171 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
22/11/20173 lần 3 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
11/12/20172 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
10/12/20173 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
09/12/20171 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
08/12/20171 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/12/20171 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
06/12/20173 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
05/12/20171 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
04/12/20175 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần
03/12/20176 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02/12/20172 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01/12/20171 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần
30/11/20174 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
29/11/20174 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
28/11/20173 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
27/11/20173 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26/11/20175 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25/11/20172 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 4 lần 4 lần
24/11/20173 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
23/11/20172 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
22/11/20172 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần