THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

1.THỐNG KÊ ĐẦU LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
17/10/20172 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần
16/10/20174 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
15/10/20173 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 0 lần
14/10/20173 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 1 lần 3 lần
13/10/20172 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
12/10/20172 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần
11/10/20175 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
10/10/20171 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần
09/10/20170 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần
08/10/20179 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
07/10/20173 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần
06/10/20173 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần
05/10/20173 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 8 lần
04/10/20172 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần
03/10/20173 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
02/10/20174 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
01/10/20172 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
30/09/20172 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
29/09/20175 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần
28/09/20171 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần

2.THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO CỦA XỔ SỐ Miền Bắc

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày/Đầu 0123456789
17/10/20170 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16/10/20171 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
15/10/20177 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14/10/20171 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13/10/20172 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
12/10/20174 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
11/10/20172 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
10/10/20172 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần
09/10/20171 lần 2 lần 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần
08/10/20172 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
07/10/20172 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
06/10/20176 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05/10/20171 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần
04/10/20174 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
03/10/20173 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/10/20174 lần 3 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01/10/20174 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần
30/09/20171 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần
29/09/20172 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần
28/09/20172 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần