THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 55, 19
Tổng: 1 74, 56
Tổng: 2 57, 66
Tổng: 3 03, 76
Tổng: 4 86, 13, 86
Tổng: 5 50, 14
Tổng: 6 88, 60, 97, 51
Tổng: 7 25, 07
Tổng: 8 26, 26
Tổng: 9 72, 09, 63, 54, 18, 27