THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 46
Tổng: 1 10, 83, 10
Tổng: 2 84, 66, 84, 75, 66, 84
Tổng: 3 49, 30
Tổng: 4 59, 59, 68, 59
Tổng: 5 78, 05, 14, 14
Tổng: 6 15, 97, 15, 33
Tổng: 7
Tổng: 8 80, 35
Tổng: 9 27