THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 19, 37, 91, 64
Tổng: 1 38, 65, 74, 10
Tổng: 2 66
Tổng: 3 67, 67, 49, 58, 12
Tổng: 4 13, 59, 59, 31
Tổng: 5 32, 69
Tổng: 6 15, 51
Tổng: 7 89, 25
Tổng: 8 71
Tổng: 9 18, 27