THỐNG KÊ THEO CÁC TỔNG

Thống kê lần quay trước:

Tổng Các bộ số về hôm trước
Tổng: 0 46
Tổng: 1 65
Tổng: 2 48, 39, 48, 66
Tổng: 3 85, 03, 85, 03, 30
Tổng: 4 40, 68, 40
Tổng: 5 50, 87, 05, 96
Tổng: 6 79, 24
Tổng: 7
Tổng: 8 99, 35
Tổng: 9 72, 45, 81, 63, 90